Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o.  |  Dimičeva ulica 14  |  1000 Ljubljana   |   info@geotrias.si

 oblikovanje in izdelava spletne strani: www.okusi.si

 

Zemeljski plazovi

Zemeljski plazovi postajajo vedno večja nadloga, zato velik del aktivnosti posvečamo reševanju plazov in plazovitih območij tako od splošne ocene o možnosti nastanka plazov na nekem območju do projektnega reševanja konkretnih primerov. Tako so glavna področja dela:

 

• Karte ogroženosti pred zemeljskimi plazovi

• Določanje stabilnosti terenov iz morfometričnih podatkov LIDAR snemanja

• Geološka poročila o plazenju na nekem območju

• Sanacijski elaborati

• Projekti sanacije plazov

• Stabilnostnih analiz

• Raziskave in spremljava skalnih podorov in kotalečega kamenja in

  zaščita pred temi pojavi

 

Vsa našteta dela smo že izvajali in imamo zanje reference. Med najpomembnejšimi so izdelava kart ogroženosti pred zemeljskimi plazovi za občine Nova Gorica, Celje, Škofja Loka, raziskave za plazove Ruardi, Boršt na rudniku Žirovski vrh, plaz Laze v Poljanski dolini, ...

 

 

 

 

          >>