Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o.  |  Dimičeva ulica 14  |  1000 Ljubljana   |   info@geotrias.si

 oblikovanje in izdelava spletne strani: www.okusi.si

 

Zaposleni

 

Dr. Tomaž Beguš,

univ.dipl.inž.geol.

 

 

Diploma na NTF oddelek za geologijo 1984: Inženirsko geološke razmere južnega podaljška rudišča urana Žirovski vrh

 

Magisterij: Izbira najprimernejše lokacije odlagališča hidrometalurške jalovine v rudniku urana Žirovski vrh (mentor prof. Ribičič). Doktorat leta 2010: Določevanje tveganj in uporabnosti izpeljane metodologije v inženirski geologiji

 

Z reševanjem problemov v inženirski geologiji se ukvarja od zaposlitve na Rudniku urana Žirovski vrh leta 1984, nato od 1995 do 2013 na GZL-IGGG in Geoinženiringu ter od 2013 dalje v podjetju Geotrias.

 

Ukvarja se z inženirsko geologijo, predvsem pa s plazovi (od kart ogroženosti, kartiranj plazovitih območij in načrtovanje sanacij, ocene škod na infrastrukturi po ujmah), skalnimi podori, raziskavami in spremljavo geologije v predorih, geomorfologijo vključno z morfografijo LIDAR posnetkov, morfotektoniko, analizo tveganja in geognostiko.

 

Glavni pomembni projekti, ki jih je izvajal: spremljava izkopavanja v Rudniku urana Žirovski vrh, raziskave plazu Boršt, Laze, Rudenska grapa, geološke raziskave za železniški predor Karavanke, predor Semič, Počehova, Stanjevci, Kastelec, Šentvid, geološka spremljava predorov: Tabor pri Sežani, Golovec, Trojane, Šentvid, Markovec, projekti sanacije poškodb v predoru Karavanke, karta ogroženosti pred zemeljskimi plazovi za občine Nova Gorica, Koper, Škofja Loka, projekti PZI sanacije plazov Sovodenj, Laze.

 

Je avtor in soavtor več strokovnih člankov, objavljenih doma in v tujini.

 

Član Geotehničnega društva Slovenije in ima strokovni izpit po ZGO (RG-0060). Je član Državne komisije za oceno škod ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic.

 

 

Marko Kočevar, univ.dipl.inž.geol.

 

 

Diploma na NTF oddelek za geologijo 1985: Inženirskogeološke raziskave za pretočno HE Mokrice

 

Z reševanjem problemov v inženirski geologiji se ukvarja od zaposlitve na GZL-IGGG in Geoinženiringu ter od 2013 dalje v podjetju Geotrias.

 

Ukvarja se z inženirsko geologijo, predvsem pa s problematiko linijskih objektov (plinovodov, avtoceste in železniške proge), posameznih premostitvenih objektov,

predorov in pokritih vkopov. V okviru interventnih ukrepov CZ se je ukvarjal s plazovi in skalnimi podori, sodeloval pa je tudi pri izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo plazov.

 

Glavni pomembni projekti, ki jih je izvajal: raziskave izbruhov premoga in plina v premogovniku Velenje, sanacija predora Karavanke, geološko geotehnične raziskave za AC predore Dekani, Markovec, Kekec, Lešnica, Senarska, geološko geotehnične raziskave za plinovode M2/1 Kidričevo – Vodice, M9 Lendava – Kidričevo, M9 Kidričevo – Vodice, M3/1 Kalce – Vodice, M8 Kalce – Jelšane.

 

Je avtor in soavtor več strokovnih člankov, objavljenih doma in v tujini.

 

Je član Geotehničnega društva Slovenije, kjer je predsednik sekcije za mehaniko skale in podzemna dela ter ima strokovni izpit po ZGO (RG-0059). .

 

 

Klemen Sotlar, univ.dipl.inž.geol.

 

 

Diploma na NTF oddelek za geologijo 1995: Potočni sediment kot vzorčno sredstvo za izdelavo geokemične karte Slovenije.

 

Z reševanjem problemov v inženirski geologiji se ukvarja od zaposlitve na Geološkem zavodu IGGG leta 1995 dalje in od 2013 dalje v podjetju Geotrias.

 

Ukvarja se z inženirsko geologijo, predvsem pa s sanacijo plazov (kartiranj plazovitih območij in sanacij), skalnimi podori, raziskavami in spremljavo geologije v predorih, operativno spremljavo izgradnje cest in plinovodov s sprotnim usmerjanjem gradnje v zahtevnih geotehničnih okoljih.

 

Glavni pomembni projekti, ki jih je izvajal: raziskave za izgradnjo predorov Stanjevci, Leščevje, Šentvid, Močna, spremljava predorov Stanjevci, Golovec, Šentvid, Trojane, Dekani, Kastelec, Ljubno, Kupovo, Markovec, nadzor pri gradnji predorov Barnica in Tabor, operativna spremljava izgradnje plinovoda R23B Štore Laško, M1/1, M2/1 Kidričevo Vodice, karta ogroženosti pred zemeljskimi plazovi za občino Celje, register izvirov za MOL.

 

Je avtor in soavtor več strokovnih člankov, objavljenih doma in v tujini.

 

Član Geotehničnega društva Slovenije in ima strokovni izpit po ZGO (RG-0069).

 

          >>