Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o.  |  Dimičeva ulica 14  |  1000 Ljubljana   |  info@geotrias.si

 oblikovanje in izdelava spletne strani: www.okusi.si

 

Reference

Vsak zaposlen ima osebne reference, v okviru podjetja Geotrias pa naštejemo naslednje glavne reference pri reševanju geoloških problemov v Sloveniji v letih 2013 - 2015:

 

• Geološka in geotehnična poročila za stanovanjske objekte z oceno

  erozijske ogroženosti (preko 100 poročil 2013-2015)

• Sanacijski elaborati za več plazov, 2013-2015

• Geotehnični nadzori pri gradnji cest in plinovodov, 2013-2015

• Geološke in geomehanske raziskave za plinovode M2/1 Kidričevo –

  Vodice, M9 Lendava – Kidričevo, M9 Kidričevo – Vodice, M3/1 Kalce –

  Vodice, M8 Kalce – Jelšane, R51C Kozarje Vevče

• Analiza stabilnosti brežin kamnoloma Anhovo, 2013.

• Projekt sanacije plazu pod podružnično šolo Sovodenj, 2013.

• Raziskave, sanacijski elaborati in projekt PZI sanacije plazu Laze pri

  Leskovici, 2014, 2015.

• Raziskave plazu v Dražgošah, 2014.

• Morfotektonska analiza za predor Mežakla, 2014.

• Analiza tveganja za predor Mežakla, 2014.

• Modeliranje raznosa hidrometalurške jalovine v primeru popolnega

  razpada odlagališča, 2015.

• Register izvirov na območju Rožnika, Golovca in Podutika - Bokalce

  ter predlog ureditve dostopnosti.

 

 

 

          >>