Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o.  |  Dimičeva ulica 14  |  1000 Ljubljana   |   info@geotrias.si

 oblikovanje in izdelava spletne strani: www.okusi.si

 

Področja dela

Področje dela so raziskave in strokovna izvajanja za vsa dela, ki so v povezavi z geološkim okoljem. Najpogostejši so različni objekti: stanovanjske hiše in poslovni objekti, linijski objekti (ceste in železnice, plinovodi, vodovodi in kanalizacije), kamnolomi, predori, vetrne elektrarne, nasipi, jezovi, vkopi, plazovi, podori.

 

Geološke raziskave  izvajamo za različne potrebe za izdvojitev plazovitih območij, izdelavo geoloških kart, morfotektonskih analiz, morfometričnih analiz, kartiranje krasa, analizo LIDAR posnetkov...

 

Izdelava geološke dokumentacije pred in med gradnjo objektov:

• Izdelava poročil o erozijski ogroženosti predvidene gradnje

• Izdelava poročil o poplavni ogroženosti predvidene gradnje

• Izdelava poročil o vplivu gradnje na vodovarstvenih območjih

• Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev vodnega dovoljenja za

  neposredno rabo vode za lastno oskrbo

• Projektiranje sanacije temeljev

• Projektiranje sanacij plazov

• Raziskave za gradnjo in spremljava gradnje predorov

• Ocena stabilnosti kamnolomov

• Ocena plazovitosti terena na katerem bo stal ali stoji objekt

• Hidrogeološka poročila

• Analiza tveganja v zvezi z geološkimi fenomeni

 

Za potrebe teh del največ uporabljamo naslednje raziskave in opremo:

• Raziskave z vrtanjem na terenu in raziskave v vrtinah, kot so na primer:

  meritve premikov po globini v inklinometrih z merilno sondo Sisgeo,

  meritve nivoja in prevodnosti vode, določanje vodoprepustnosti

• Spremljava premikov na plazovitih območjih v ekstenzometrih in

  geodetska spremljava premikov

• Izkop sondažnih jaškov in pregled sestave tal

• Meritve geomehanskih lastnosti tal z dinamično ploščo

• Raziskave s preleti s kvadrokopterjem DJI Phantom 2+

• Meritve z dinamičnim penetrometrom Stitz

• Preiskave fizikalnih lastnosti vode s terenskim laboratorijem

  Multilab WTW

• Preiskave vzorcev v geomehanskih laboratorijih

 

 

          >>